Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden Marko de Jong Coaching

Marko de Jong Coaching is een handelsnaam van Mabi Lifestyle BV, ingeschreven met KVK nummer 24371527

 

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a              Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die geautoriseerd (tekenbevoegd) is  aan opdrachtnemer opdracht geeft tot levering van diensten en goederen.

b              Opdrachtnemer: Marko de Jong Coaching hierna ook genoemd MDJ.

c              Klant: aan wie geleverd wordt vanuit MDJ

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1           Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door opdrachtnemer gedane offertes en op alle door haar gesloten overeenkomsten met de opdrachtgever.

2.2           Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van het in de overeenkomst vermelde, dan wel afwijking van deze voorwaarden zijn slechts bindend als tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

 

Artikel 3 Betalingen

31            Als niet anders overeengekomen is, blijft de prijs gedurende de looptijd van de overeenkomst ongewijzigd.

3.2           Als geen andere betalingstermijn is overeengekomen, dient opdrachtgever binnen 15 dagen na factuurdatum te betalen, een en ander zonder korting, verrekening of schuldcompensatie, tenzij dit een wettelijke bevoegdheid is.

3.3           Opdrachtgever zal enkel door het verstrijken van de betalingstermijn in gebreke zijn, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling dan wel rechtelijke tussenkomst nodig is.

Aan opdrachtnemer is een vertragingsrente verschuldigd van 1% van het desbetreffende factuurbedrag voor elke maand of een gedeelte daarvan dat de opdrachtgever met de betaling in verzuim is, een en ander onverminderd de mogelijkheid van opdrachtnemer, als het een termijnbetaling betreft, het nog openstaande bedrag direct op te eisen.

3.4           Opdrachtgever zal de kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, die gemaakt moeten worden over de invordering verschuldigd zijn. Deze kosten bedragen tenminste 15% van het te vorderen bedrag, te vermeerderen met de wettelijke rente.

3.5           Onverminderd de betalingsverplichting van opdrachtgever houdt opdrachtnemer zich het recht voor de levering van diensten en goederen op te schorten, respectievelijk te staken en niet te hervatten als opdrachtgever niet aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan, zonder dat opdrachtnemer tot enige schadevergoeding gehouden is.

3.6           MDJ behoudt zich het recht voor om voor coaching afspraken afgezegd binnen 48 uur 50 % in rekening te brengen en binnen 24 uur het hele bedrag van de coaching sessie. Dit kan als optie indien mogelijk ook in tijd verrekend worden met de resterende uren van het coaching contract.

3.7         Bij bestelling van een volledig coachtraject is de opdrachtnemer verplicht het gehele coachtraject af te nemen.

 

Artikel 4. Overmacht en ontbinding van de overeenkomst

4.1           Ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever kan uitsluitend geschieden met een aangetekend schrijven.

4.2           Geschiedt ontbinding door de opdrachtgever meer dan een maand voor aanvang van de levering van diensten en goederen door opdrachtnemer dan verplicht opdrachtgever zich 25% van de overeengekomen vergoeding te voldoen. Bij ontbinding korter dan een maand voor aanvang van de levering van diensten en goederen door opdrachtnemer is opdrachtgever 50% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd.

4.3                 Indien opdrachtgever binnen 2 werkdagen de levering van diensten en goederen door opdrachtnemer de overeenkomst ontbindt, is opdrachtgever de gehele overgekomen vergoeding verschuldigd.

4.4                 De hiervoor genoemde artikelen over ontbinding zijn alleen geldig als sprake is van overmacht. Als er geen sprake van overmacht is, wordt het gehele in het contract overeengekomen bedrag in rekening gebracht. Als definitie van overmacht geldt een van buiten komend onheil dat niet op redelijke wijze omgezet kan worden in een acceptabele situatie. Toetsing hiervan kan gedaan worden met rechtspraak waarbij de Nederlandse wetgeving van toepassing is.

4.5           Bij open inschrijving heeft u 14 dagen bedenktijd waarbij u kosteloos kunt annuleren.

4.6           Bij annulering, vooraf, van een coachtraject of coachplan is de opdrachtnemer 25% van het totale coachtraject verschuldigd. Bij annulering van een coachtraject of coachplan tijdens het traject is de opdrachtnemer 100 % van het totale coachtraject of coachplan verschuldigd.

4.7

Artikel 5. Toewijzing opdracht en continuïteit

5.1                 Opdrachtnemer is bevoegd om bij de uitvoering van opdrachten van de klant, gebruik te maken van de bemiddeling of diensten van door haar ingeschakelde en in haar opdracht werkende derden, als een juiste of efficiënte uitvoering van de opdracht voor de klant, zulks naar het oordeel van opdrachtnemer wenselijk maakt. Opdrachtnemer zal, ingeval in het kader van een opdracht derden worden ingeschakeld, bij de selectie de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

5.2                 De opdrachtnemer biedt grote continuïteit bij de aangeboden diensten. De opdrachtnemer is gerechtigd om in geval van ziekte of andere (gedwongen) afwezigheid van de bij deze overeenkomst voorgestelde/betrokken trainer of coach, een andere trainer of coach in te zetten. Uiteraard zal als dit mogelijk is, overdracht van relevante informatie plaatsvinden tussen de voorgestelde trainer of coach en de vervanger.

 

Artikel 6. Klachten

6.1           Het klachtenreglement zoals verwoord in de klachtenregeling MDJ 15 juni 2017 is van toepassing.

6.2           Zolang de klacht door opdrachtnemer niet is geaccepteerd en erkend blijft de betalingsverplichting van opdrachtgever onverminderd in stand.

 

Artikel 7. Geheimhouding

7.1           Partijen zijn zowel tijdens als na afloop van de overeenkomst wederkerig tot geheimhouding verplicht van al hetgeen waarvan zijn vanwege de overeenkomst kennis (hebben kunnen) nemen en/of waarvan het vertrouwelijke karakter evident is.

 

Artikel 8. Auteursrecht

8.1           De auteursrechten op gegevens en resultaten, bekend geworden respectievelijk bereikt binnen het kader van de afgesloten overeenkomst, komen toe aan opdrachtnemer, tenzij anders is overeengekomen.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1           Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg is van een aan opdrachtnemer aantoonbare verwijtbare tekortkoming in de uitvoering van de levering van diensten en goederen. Deze contractuele aansprakelijkheid geldt tot ten hoogste het bedrag van de vergoeding van de levering van diensten en goederen.

9.2           Opdrachtgever zal nimmer een der door opdrachtnemer ingeschakelde personen aansprakelijk stellen.

9.3           Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de klant zijn verricht.

9.4           Opdrachtnemer staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

 

Artikel 10. Geldigheid leveringsvoorwaarden

 1. 1        Deze leveringsvoorwaarden blijven van kracht als de opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk van naam, rechtsvorm of eigenaar veranderd.

 

Artikel 11. AVG

11.1       Zodra MDJ een aanvraag ontvangt en daarmee NAW en andere gegevens krijgt (potentiële) klanten krijgt (zoals omschreven/bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens) zal MDJ hier zorgvuldig mee omgaan. Dat betekent dat de opslag zo veilig mogelijk gedaan wordt. De gegevens worden alleen gebruikt voor doelen die in lijn zijn met de belangen van de aanvrager die de gegevens verstrekt. De gegevens zullen alleen aan derden verstrekt worden als er uitdrukkelijk toestemming van de aanvrager voor is

11.2    MDJ onthoudt zich van Spam versturen naar (potentiële) klanten.

11.3      MDJ slaat de informatie statistische reden op met een minimale bewaartermijn van 5 jaren.
De aanvrager is ten alle tijden gerechtigd inzage te vragen welke informatie bij MDJ opgeslagen is en kan vragen de informatie te wissen, over te dragen naar een andere partij of aan te passen.

11.4      Testen: als u een test maakt op onze website wordt er een logfile bijgehouden waarin alleen het IP-nummer van uw verbinding opgeslagen wordt. Dit is om misbruik van onze testen vast te kunnen stellen en passende maatregelen te nemen. Testresultaten en e-mailadressen worden niet opgeslagen en testresultaten worden alleen naar het door u opgegeven e-mailadres verstuurd, rechtstreeks, zonder tussenkomst van MDJ.

11.5      MDJ is wettelijk verplicht binnen een termijn van vier weken te reageren op een aanvraag voor inzage, wijzigen of wissen van de opgeslagen informatie.

Artikel 12. Geschillen

12.1         Op alle door opdrachtnemer te sluiten overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing.

__________________________________________________________________________________

Marko de Jong Coaching
Pater Tilliestraat 21
6325 AL Berg en Terblijt
Tel +31 6 41719250
Info@markodejong.nl
www.markodejong.nl

 

 1. markodejong.nl zal alle informatie betreffende de cliënt die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van zijn/haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover markodejong.nl daartoe verplicht is of de therapeut schriftelijk toestemming heeft verkregen van de cliënt.
 2. markodejong.nl zal een geheimhoudingsplicht, zoals beschreven in lid 1, opleggen aan zijn/haar medewerkers en eventuele bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.
 3. De therapeut zal volgens van tevoren gemaakte afspraken kwantitatieve rapportages over trajecten op aanvraag van de cliënt verstrekken, met inachtneming van de wet op privacy anno 2018

Artikel 7. Tarieven

 1. De tarieven voor consulten of producten zijn gebaseerd op de meest recente tarievenlijst en/of worden vermeld in de offerte voor de betreffende dienstverlening.

Artikel 8. Facturering en betaling

 1. Dienstverlening voor particuliere cliënten dient door deze direct na de dienstverlening aan Lifecoach-Limburg tegen overleg van een kwitantie te worden voldaan.

○ Dienstverlening voor cliënten niet zijnde particulieren zal door de therapeut volgens afspraak middels een declaratie in rekening worden gebracht.

○ Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallenconsulten bij aanvang van de dienstverlening. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de niet particuliere cliënt binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enig beroep op verrekening aan markodejong.nl te betalen.

○ Indien sprake is van een traject kunnen partijen een betaling in termijnen overeenkomen.

○ Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt zonder dat ingebrekestelling is vereist in verzuim. De therapeut is gerechtigd zijn/haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. De therapeut zal de cliënt tijdig op de hoogte stellen van vernoemde opschorting van zijn/haar dienstverlening. De cliënt is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de cliënt. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke

tarieven.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Bij de uitvoering van de dienstverlening van markodejong.nl is sprake van een inspanningsverplichting.
 2. markodejong.nl geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij/hij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de therapeut. De therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
 3. markodejong.nl is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt door de therapeut mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
 4. De aansprakelijkheid van markodejong.nl voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar – eventueel met inschakeling van niet-ondergeschikten – verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van één consult.
 5. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van markodejong.nl beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de cliënt met aftrek van gemaakte kosten.
 6. De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij markodejong.nl wil stellen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de dienstverlening van markodejong.nl is het Nederlands recht van toepassing.
 2. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van markodejong.nl die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank bevoegd. Maastricht ,

Ingeschreven bij de KvK onder nummer: 24371527 onder Bedrijfsnaam Mabi Lifestyle BV

 

Schuiven naar boven