Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

De directie van Marko de Jong Coaching is verantwoordelijk voor de behandeling van klachten.

Artikel 1
1.1. Klachten dienen schriftelijk (per brief of per email) te worden ingediend bij de directie van Marko de Jong Coaching, Pater Tilliestraat 21, 6325 AL Berg en Terblijt.
1.2. De klacht dient zo goed mogelijk te worden omschreven. Ook dient te worden aangegeven wat Marko de Jong Coaching kan doen om de klacht weg te nemen.
1.3. Telefonisch ingediende klachten zullen eveneens in behandeling worden genomen. Afhankelijk van de inhoud en zwaarte van een telefonisch ingediende klacht zal deze door klager schriftelijk bevestigd moeten worden.
1.4. Bij de behandeling van telefonisch ingediende klachten kan van de in dit reglement vastgelegde procedure worden afgeweken.

Artikel 2
Zodra Marko de Jong Coaching naar tevredenheid van de klager aan diens klacht tegemoet is gekomen, vervalt de verplichting tot het volgen van dit reglement.

Artikel 3
3.1. Marko de Jong Coaching tekent de datum van ontvangst aan op het klaagschrift.
3.2. Marko de Jong Coaching bevestigt de ontvangst van het klaagschrift zo spoedig mogelijk aan de klager.
3.3. De ontvangstbevestiging bevat informatie over wat de klachtenbehandeling behelst.
3.4. Een afschrift van het klaagschrift, en ook de daarbij meegezonden stukken worden aan degene, op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, gezonden.

Artikel 4
4.1. Marko de Jong Coaching is niet verplicht de klacht in behandeling te nemen, als de klacht betrekking heeft op een gedraging:
waarover al eerder een klacht is ingediend en die volgens deze klachtenprocedure is afgehandeld;
die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden;
die door het instellen van een procedure aan het oordeel van een andere rechterlijke instantie dan een administratieve rechter onderworpen is, dan wel onderworpen is geweest of
4.2. Marko de Jong Coaching is niet verplicht de klacht in behandeling te nemen, als het belang van de klager dan wel het gewicht van de gedraging, kennelijk onvoldoende is.
4.3. Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van het klaagschrift schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 5
5.1. Indien Marko de Jong Coaching de klacht in behandeling neemt, kan zij, afhankelijk van de inhoud en zwaarte van de klacht, de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, in de gelegenheid stellen te worden gehoord.
5.2. Marko de Jong Coaching zal tot horen overgaan als dat op grond van de wet verplicht is.
5.3. Van het horen van de klager kan worden afgezien, als de klacht kennelijk ongegrond is dan wel de klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord.
5.4. Indien Marko de Jong Coaching van het horen afziet, doet zij hiervan mededeling aan de klager en aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, onder opgave van reden.

Artikel 6
6.1. Marko de Jong Coaching kan de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft horen op een door haar te bepalen plaats, datum en tijdstip. Hiertoe wordt aan klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, een oproeping gezonden.
6.2. Verzending van de oproeping geschiedt ten minste tien dagen voor de datum waarop de hoorzitting gepland is.
6.3. In overleg met de klager kan van de termijn van tien dagen worden afgeweken.
6.4. In de oproeping wordt vermeld waar en wanneer klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, de zich in het dossier bevindende stukken kunnen inzien.
6.5. Op verzoek kunnen zowel de klager als degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, kosteloos afschriften verkrijgen van deze stukken.

Artikel 7
7.1. Tijdens de hoorzitting wordt de klager in de gelegenheid gesteld zijn standpunt nader toe te lichten.
7.2. Van het horen wordt een verslag gemaakt.
7.3. De klager kan zich tijdens het horen voor eigen rekening laten bijstaan door een of meer deskundigen.
7.4. Het verslag van de hoorzitting wordt aan de klager en aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, toegestuurd.

Artikel 8
8.1. Marko de Jong Coaching handelt de klacht binnen vier weken na ontvangst van het klaagschrift af.
8.2. Marko de Jong Coaching kan de afhandeling voor ten hoogste vier weken verdagen. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft.
8.3. Marko de Jong Coaching streeft ernaar om eenvoudige klachten binnen tien werkdagen na ontvangst af te handelen.
8.4. De door de klager gemaakte kosten voor de behandeling van de klacht blijven voor rekening van de klager.

Artikel 9
9.1. Na voltooiing van het onderzoek kan een aanvullend onderzoek plaatsvinden, als nadat partijen hun standpunten uiteen hebben gezet, feiten of omstandigheden bekend worden, die voor het oordeel over de klacht van aanmerkelijk belang kunnen zijn. Zowel de klager als degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, worden hierover geïnformeerd.
9.2. Als de klager of degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, niet voldoet aan het verzoek van Marko de Jong Coaching om te verschijnen, inlichtingen te geven of anderszins mee te werken aan het onderzoek, handelt Marko de Jong Coaching de klacht af op basis van de beschikbare gegevens.
9.3 De klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

Artikel 10
10.1. Marko de Jong Coaching stelt de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, schriftelijk en gemotiveerd in kennis van het onderzoek en de bevindingen van het onderzoek naar de klacht, en ook van de eventuele consequenties die het daaraan verbindt.
10.2. Bij deze schriftelijke kennisgeving wordt de klager door Marko de Jong Coaching gewezen op de mogelijkheid om Mediation aan te vragen.
Leidt dit niet tot een oplossing dan zal een onafhankelijke advocaat, Indien partijen het niet eens kunnen worden over de benoeming van een advocaat tot bindend adviseur, dan geschiedt de benoeming op verzoek van de meest gerede partij door de Voorzieningenrechter van de rechtbank Maastricht

Artikel 11
11.1. Dit reglement kan worden aangehaald als Klachtenreglement Marko de Jong Coaching.
11.2. Dit reglement treedt in werking op 15 juni 2017.

Artikel 12
Dit reglement ligt ter inzage bij Marko de Jong Coaching en desgewenst wordt een exemplaar van dit reglement kosteloos verstrekt.

Schuiven naar boven